Keresés az oldalon


Az alábbi szakok tanítására keresünk pedagógusokat:

  • matematika-bármely
  • angol-bármely
  • német-bármely
  • tanító
  • gitártanár

Részletes hirdetéseinket a kozigallas.hu oldalán olvashatják. A jelentkezők motivációs levelét, szakmai önéletrajzát, valamint az oklevelük másolatát e-mailben az allas@hunyadi.halasztelek.hu címre várjuk.


Az Emberi Erőforrások Minisztere

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
 Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 2018.01.29-2022.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2314 Halásztelek, Somogyi Béla utca 50.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Egyetem, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve, vagy egyetem,/ egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő művész szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

         pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

         cselekvőképesség

         büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

         megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörbe kinevezhető

         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

         a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör megnevezésével)

         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

         szakmai önéletrajz

         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

         hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. január 29. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miskolczi Mária humánpolitikai osztályvezető nyújt, a 06/24 795 206 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park I/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 356/2017 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Oktatási és Kulturális Közlöny

         helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szigetszentmiklos honlapon szerezhet honlapon szerezhet.

 

 

 

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

 2314 Halásztelek Somogyi Béla utca 50.      06-24-474-231

OM: 200708