Keresés az oldalon

Általános iskolai beiratkozás a 2018/19-es évre - tankerületi tájékoztató:

 

alt isk beiratkozas 2018

Az iskolai körzethatárok IDE kattintva érhetők el!

Általános iskolai beiratkozás a 2018/19-es évre - iskolai tájékoztató:

 

 

meghivo szuloi ertekezletre az elso evfolyamba iratkozoknak 2018 19 r3

 

TÁJÉKOZTATÓ A 2018/19-ES  TANÉVRE TÖRTÉNŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁSHOZ

 

Halásztelek közigazgatási területén lakók számára a kötelező felvételt ellátó iskola a Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola általános iskolai szervezeti egysége (OM.: 200708, címe: 2314 Halásztelek, Somogyi Béla u. 50., Tel.: 06-24/474-231), ide várjuk szeretettel a leendő 1. osztályos tanulókat.

 A tanköteles tanulók első évfolyamba történő beíratásának időpontja:

2018. április 12-én 08,00-19,00 óráig

április 13-án 08,00-18,00 óráig

Az iskola első évfolyamára történő felvételről a szülők írásbeli értesítést, a felvételi kérelem elutasításáról határozatot kapnak. Az elutasító határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül jogszabálysértésre, vagy érdeksérelemre hivatkozással fellebbezés nyújtható be a területileg illetékes Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ igazgatójához.

Az iskolába felvett tanulók osztályba sorolásáról a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével az igazgató dönt. (Nincs lehetőség a tanítók megválasztására.)

Az 1. osztályokban 2 tanító működik együtt. A foglalkozások reggel 08,00 órától délután 16,00 óráig tartanak. (16,00-17,00 óráig összevont csoportfoglalkozásokat lehet igénybe venni.) A tanórákat a 8,00-13,30-ig terjedő időszakban a szabadidős és az egyéb foglalkozásokkal váltakozva tartjuk. Az ezt követő időszakban gyakorló foglalkozásokon önálló tanulás történik. A testnevelésórák közül kettő is ebben az időszakban kerül sorra. A reggeli ügyeletet (kérelemre) a tanulók 06,00 órától vehetik igénybe.

A tanulók a házi feladatokat a délutáni időszakban elkészítik, otthonra naponta gyakorlásképp olvasási, számolási rutinfeladatot kaphatnak. Hétvégén viszik haza a felszerelésüket.

A délutáni foglalkozásokon való kötelező részvétel alól felmentés kérhető, ebben az esetben a kérelmező gondoskodik a tanuló otthoni felkészüléséről..

 A tanítás az általános iskolák számára kiadott általános kerettanterv szerint történik. A szülők választhatnak, hogy gyermekük mely kötelező tanórán vesz részt a tanév folyamán: etika (erkölcstan) vagy hit- és erkölcstan (tájékoztató letölthető innen). A hit- és erkölcstan választása esetén arról is nyilatkoznak, hogy mely egyház által szervezett órára kívánják járatni gyermeküket (római vagy görög katolikus, református, HIT gyülekezete) a nyilatkozat letölthető innen. Az etikát (erkölcstant) a tanítók, a hit- és erkölcstant az egyházak hittan tanárai tanítják. A tanév folyamán nincs lehetőség átjárásra a különböző egyházak által tartott hit- és erkölcstan, vagy az etika (erkölcstan) és a hit- és erkölcstan foglalkozások között.

 A tankönyveket a tanulók a ingyen kapják (könyvtári kölcsönzés útján).

 Választható foglalkozások:

 Idegennyelv-oktatás: angol vagy német nyelv 2. osztálytól induló, az informatika 1. osztályban októbertől induló tanórán kívüli foglalkozás (a tankönyvekért fizetni kell, erre nem vonatkozik az ingyenesség).

Zeneiskolai felvételre a férőhelyek függvényében, egyéni jelentkezés alapján kerülhet sor.

Étkezés igénybe vétele: Reggeli (7.30-7,45-ig), ebéd és uzsonna igényelhető az alábbiak szerint:  

R+E (407.-Ft)              E (menza – 307.-Ft)                E+U (407.-Ft)              R+E+U (498.-Ft)

 (Ételallergia, speciális diéta esetén van lehetőség az otthonról hozott étel tárolására, melegítésére, elfogyasztására is.)

 A étkezési térítési díjkedvezményekről, valamint a diákigazolvány-igénylésről bővebb tájékoztató a honlap főoldalának menüsorában található.

 2018. április 5-én, 17,00-kor tájékoztató szülői értekezletet tartunk, ahol egyéb kérdéseikre is választ kaphatnak.

I. Mi a teendő, ha a tanköteles gyermek nem kezdi meg az 1. osztályt a 2018/19-as tanévben, vagy nem a körzeti általános iskolában fogja megkezdeni?

 Azt a tanulót, akit más iskolába kívánnak járatni, vagy nem kezdi meg a tanulmányait a 2018/19-as tanévben, nem kell beíratni a körzeti iskolába, de kérjük, jelezzék a 06-20/474-231-es telefonszámon a titkárságon a tanuló nevének, születési adatainak, illetőleg a szülő/gondviselő nevének, születési adatainak, lakcímének, telefonszámának megadásával, hogy a gyermeket miért nem íratják be a körzeti iskolába: 

  1. más iskolába íratják,
  2. külföldön kezdi meg a tankötelezettség teljesítését,
  3. még folyamatban van a szakértői véleményezés, vagy
  4. még egy évig óvodában marad.

A külföldön első osztályt kezdők ne felejtsék el ezt a tényt a Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatalánál bejelenteni.(2310 Szigetszentmiklós, ÁTI Sziget Ipari Park I/A.) Amennyiben ezt elmulasztják, a hatóságok fogják keresni a gyermeket.  

II. Mi a teendő, ha a gyermek az 1. osztályt a Hunyadi Mátyás Iskolában kezdi meg a 2018/19-as tanévben?

 A beíratást megelőzően:

 1.) A beíratás előtt döntsenek a hit- és erkölcstanoktatás, az étkezés és az egyéb foglalkozások (pl. idegen nyelv, informatika) igénybe vételére, vagy a délutáni foglalkozások igénybe vételére vonatkozóan, illetve arról, hogy szeretnék-e zeneiskolába kérni a gyermek felvételét.  

2.) A beíratáshoz szükséges dokumentumokat gyűjtsék össze, a szülői felügyeleti jogról, ill. a lakhelyről szóló és az alábbi felsorolásban kért egyéb nyilatkozatokat töltsék ki, és a szükséges igazolásokat mellékeljék. 

 beíratáskor csak a szülő vagy a törvényes gondviselő járhat el a tanuló ügyében!

A beíratáskor a szülő, vagy gondviselő hozza magával az alábbi dokumentumokat*: 

1. a gyermek születési anyakönyvi kivonata*;

2. a gyermek nevére kiállított, halásztelki lakcímet vagy tartózkodási helyet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);

3. nyilatkozat lakhelyről* (életvitelszerű lakcímről) (a nyilatkozat letölthető innen);

4. óvodai szakvélemény*, amely igazolja az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését;

5. a gyermek oktatási azonosító száma; (az óvodai szakvéleményen kötelező szerepelnie);

6. állami pedagógiai szakszolgálat által végzett iskolaérettségi vizsgálat szakértői véleménye (amennyiben történt ilyen vizsgálat); 

7. sajátos nevelési igényű gyermekek esetén a Szakértői Bizottság szakértői véleménye;

8. állami pedagógiai szakszolgálat által kiadott szakvélemény valamely beilleszkedési, tanulási vagy magatartási nehézség megállapításáról (ha történt ilyen vizsgálat);

9. nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról* (az előírt melléklettel) (a nyilatkozat letölthető innen);

10. a gyermek 5 éves státuszigazolása* (óvodából/védőnőtől);

11. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén: 

-        regisztrációs igazolás* (határozatlan ideig érvényes), vagy

-        tartózkodási kártya* (maximum 5 éves érvényességi idővel),

-    vagy állandó tartózkodási kártya* 10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít (EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig; érvényes);

12. a gyermek TAJ kártyája;

13. adatlap felvételi kérelemhez (az adatlap letölthető innen) (a beíratáskor a helyszínen is kitölthető);

14. média-nyilatkozat (a nyilatkozat letölthető innen); (a beíratáskor a helyszínen is kitölthető);

15. kérelem délutáni foglalkozás alóli felmentés iránt (a kérelem letölthető innen); (választható lehetőség -  beíratáskor a helyszínen is kitölthető);

16. Zeneiskolai jelentkezési lap (a jelentkezési lap letölthető innen); (amennyiben zenei oktatásban is szeretnék részesíteni gyermeküket);

 

* A *-gal jelölt dokumentumok hiányában a tanuló jelentkezése nem fogadható el.

 

Halásztelek, 2018. március 9.  

                                                                                                                                                  Szerényiné Sándorházi Anikó, igazgató

 

 

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

 2314 Halásztelek Somogyi Béla utca 50.      06-24-474-231

OM: 200708