Keresés az oldalon

images/slide/Hunyadi-Halasztelek-slide-1a.jpg
Tisztelt Szülők!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy koronavírus járvány terjedése miatt, a Kormány a 1102/2020. számú határozatában, az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött. 2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre.
Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem rendkívüli szünet, hanem az oktatás módjának megváltoztatása. Tanítani és tanulni kell, és nagyon fontos, hogy a gyerekek ténylegesen otthon maradjanak és tanuljanak. Az új munkarendben a tanulók részére oktatási céllal az intézmény látogatása tilos! A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában fog történni.
Tájékoztatom a gyermekfelügyeletet igénylő szülőket, hogy csak azon szülők számára biztosított elsősorban a lehetőség, akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához. Felhívom továbbá a szülők figyelmét arra is, hogy kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mint ha otthon lenne a gyermek. Az intézmény nem kerül bezárásra, viszont semmilyen foglalkozást, rendezvényt nem lehet tartani.
Az intézményvezető és helyettesei, valamint az új munkarend megszervezése érdekében helyben ellátandó feladattal megbízottak továbbra is az intézmény telephelyein végzik tevékenységüket.
Kérjük a szülőket, hogy az intézménnyel kizárólag a közismert elérhetőségeken, e-mail-en: igazgato@hunyadi.halasztelek.hu, telefonon: 20/421-5755 tartsák a kapcsolatot.
A gyermekétkeztetés biztosítása az önkormányzat feladata, a gyermekek étkeztetése azonban nem történhet az oktatási-nevelési épületekben. Aki ebédet igényel, jelezze az iskolának, illetve az önkormányzat felé erre vonatkozó igényét!
Pszichológus is elérhető a tanulók, pedagógusok és a szülők számára is az új munkarend idején: 20/421-5755
Továbbra is folyik iskolánkban a hit-és erkölcstan oktatása.
A sajátos nevelési igényű tanulóink utazó gyógypedagógusi hálózat útján történő fejlesztése átmenetileg szünetel.
A KRÉTA rendszert továbbra is használjuk az alábbi ADMINISZTRÁCIÓS FELADATOK elvégzésére.
A KRÉTA rendszerben azokat az órákat továbbra is naplózni kell a pedagógusoknak, amelyeket digitális formában tartanak. A tanórák tananyagát rögzíteni kell, a tanulók hiányzásait nem megjelent státuszra kell állítani, mivel nincsenek jelen a tanulók, de nem is hiányoznak.
A tanulók és szüleik tájékoztatása érdekében a tanórák tananyagát be kell írni a "Házi feladatok" felületre, ahol a kiadott feladatokat, illetve a digitális tananyagok linkjeit is meg kell jeleníteni, ezzel lehetővé téve, hogy e felületről a tanulók később is visszakereshessék az adott órára vonatkozó információkat.
A tanulókkal és szülőkkel történő kommunikációra, kapcsolattartásra intézményünk elsődleges csatornaként a KRÉTA e-Ügyintézés Üzenetek funkcióját használja, de nem kizárólagos jelleggel. A fontosabb információkat az intézmény honlapján is megosztjuk.
Amennyiben a szülőknek problémái adódnak a KRÉTA rendszerbe történő belépéssel azt az igazgato@hunyadi.halasztelek.hu e-mail címen jelenthetik be. Minden diákunk rendelkezik érvényes felhasználónévvel és jelszóval az alkalmazások használatához.
Az új MUNKAREND továbbra is a KRÉTA rendszerben feltöltött ÓRARENDEK alkalmazásával valósul meg mind a tanuló, mind a pedagógusok számára.
Az eredeti órarendünk szerint folyik a munka, azzal a változással, hogy a tananyagot digitális formában juttatják el a pedagógusok a tanulókhoz és ilyen formában is kérik vissza.
Továbbá az alábbi platformokon tartják a kapcsolatot a pedagógusok tanulókkal és a szülőkkel: messenger, Kréta, viber, telefon, e-mail, valamint az eddig helyben szokásos módon.
Kizárólag azoknál a tanulóknál támogatott a fenti rendszertől és alkalmazástól eltérő, más alkalmazások használata, valamint az analóg megoldások előtérbe helyezése, akiknek a speciális helyzetüknél fogva nem állnak rendelkezésükre azok az eszközök, amelyekkel be tudnak kapcsolódni a digitális oktatásba. Ezeket a tanulókat az osztályfőnökök felmérték, az őket tanító pedagógusok pedig megtalálják a megfelelő oktatási módot számukra annak érdekében, hogy ne maradjanak le a tanulásban. Ebben az esetben, más engedélyezett felületen érjük el a tanulót.
Az analóg módon történő oktatásban, a szaktanárok által készített tananyagot az osztályfőnökök összegyűjtik és megküldik e-formátumban az iskola titkárságára minden szerdán és pénteken 12:00 óráig. Az iskolatitkár elkészíti a tanulóknak névre szóló borítékokban a tananyagot és szerdán és pénteken 14 óráig elhelyezi azokat az iskola portájára. A szülők innen felveszik és leadják az előző alkalommal kért feladatok megoldását, amelyet az iskolatitkár továbbít a pedagógusoknak.
Pedagógiai Programunk alapján a tanulóink előrehaladását, tanulmányi munkáját rendszeresen ellenőrizni, értékelni kell a digitális munkarend alatt is. A tanulók ellenőrzése történhet online tesztekkel, PPT-k készítésével, házi dolgozat íratásával, beküldendő írásbeli feladatokkal, online szóbeli feleletekkel, projektmunka elvégzésével. Az ellenőrzés típusáról a pedagógus dönt. Az érdemjeggyel történő értékelést, a pedagógusnak előre jeleznie kell a diákok felé legalább 1 héttel. A diáknak az előre jelzett dolgozatokra fel kell készülnie, meg kell oldania a feladatokat, és be kell küldenie a pedagógus által meghatározott időpontra. A pedagógus a megíratott számonkérést egy héten belül kijavítja, az érdemjegyet pedig a KRÉTA rendszer naplójába feltölti. Amennyiben megoldható, a digitális rendszeren keresztül, a javított dolgozatot visszaküldi a diáknak.
A tananyagok küldésénél javasolt a tömbösítést választania a pedagógusnak. A heti 1 órában tanított tantárgy esetén kéthetente egyszer, a heti 2-3 tanórában tartott tantárgy esetén heti egyszer, a heti 4-5 órában tartott tantárgy estén heti kétszer érdemes megküldeni a tananyagot az osztály tanulóinak órákra lebontva, első alkalommal a tantárgy órarend szerinti heti első órájának megkezdése előtt. Minden pedagógus arra fog törekedni, hogy a tanulóknak adott feladat elvégezhető legyen, mert a gyermekek életében is új a digitális eszközökkel történő tanulás, házi feladat készítés. A beküldési határidők megfelelő időt fognak biztosítani a feladatok elkészítésére.
Kérjük a szülőket, hogy segítsenek gyermekeiknek az otthoni munkarend és időrend kialakításában.
Kérek mindenkit, vigyázzon magára, vigyázzon a családjára, vigyázzunk egymásra!


Folyamatosan frissülő ajánlás található az Oktatási Hivatal honlapján:
Módszertani ajánlás az oktatás megszervezésére a koronavírus-járványban bevezetett, tantermen kívüli, digitális munkarendre
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/
Sok hasznos információ található a Klebelsberg Központ oldalán is:
http://kk.gov.hu/koronavirus
https://kk.gov.hu/koronavirus-kormanyrendeletek-hatarozatok
Fontos még az alábbi linken olvasható tájékoztatás a digitális munkarend adminisztrálásáról.
http://kk.gov.hu/download/e/83/92000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1s%20digit%C3%A1lis%20munkarend%20adminisztr%C3%A1l%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.pdf

Szerényiné Sándorházi Anikó
intézményvezető

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

 2314 Halásztelek Somogyi Béla utca 50.      06-20/421-5755

OM: 200708